ایران دربحث تحقیقات زعفران هم ضعیف است

عليرغم قدمت هزاران ساله كشت زعفران در مناطق مختلف ايران به ويژه به عنوان يك محصول بومي در مناطق جنوبي و مركزي خراسان، پژوهشهاي مرتبط با اين محصول تنها از حدود 70 سال پيش آغاز شده است. با توجه به گذشت حدود 15 سال از آخرين بررسي پژوهشها در زمينه زعفران و نيز شتاب نسبتا مناسب تحقيقات در جنبه هاي مختلف آن، اين بررسي انجام پذيرفت. گرچه در سالهاي آغازين، پژوهشها بسيار محدود و عمدتا مرتبط با مسايل زارعي بود اما اين بررسي نشان مي دهد كه سهم قابل توجهي از پژوهشهاي زعفران در سالهاي اخير به مسايل زراعي بود اما اين بررسي نشان مي دهد كه سهم قابل توجهي از پژوهشهاي زعفران در سالهاي اخير به مسايل ژنتيكي، كشت بافت، جنبه هاي فراوري و مسايل اقتصادي زعفران معطوف گشته است. در اين بررسي سعي شده است آثار منتشر شده قابل دسترس در زمينه زعفران به زبان فارسي كه بالغ بر 14 كتاب، 90 طرح پژوهشي، 62 پايان نامه تحصيلي، 66 مقاله علمي پژوهشي و ترويجي و 134 مقاله ارايه شده در كنفرانس ها است، در قالب چهار موضوع اصلي جنبه هاي زراعي، فراوري، مصارف و كاربرها و نهايتا جنبه هاي اقتصادي كه سهم هريك از نظر تعداد و درصد به ترتيب برابر با 180(47.8%)، 100(26.6%)، 57(15.4%) و 39(103%) مي باشد تقسيم بندي شوند. بررسي توزيع فراواني آثار منتشرشده به زبان فارسي در زمينه زعفران طي 70 سال گذشته نشان ميدهد كه نزديك به 80 درصد اين آثار طي 15 سال اخير منتشر شده اند كه نشان دهنده جوان بودن پژوهشها در زمينه زعفران است. براي تعيين سهم جهاني ايران در تحقيقات زعفران، آثار نمايه شده در برخي بانكهاي اطلاعاتي مهم بين المللي كشاورزي و پزشكي درسي سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين تلاش شده كه با تكيه بر آنچه در گذشته به انجام رسيده است راهبردهاي پژوهشي آينده زعفران ترسيم شود.
ایران دربحث تحقیقات زعفران هم ضعیف است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top