مشهد- ایرنا- رییس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: پیگیری های لازم به منظور تامین و پرداخت مبالغ خرید حمایتی زعفران به کشاورزان در حال انجام است.

ایرج ناصری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه ۱۵ روز از پایان خرید حمایتی زعفران از کشاورزان در این استان می گذرد مبالغ خرید ۱۷ تن زعفران در قالب ۲ چک لیست به کشاورزان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به خرید ۷۰ تن زعفران از کشاورزان استان در قالب خرید حمایتی توسط دولت، هنوز تعداد بسیاری از کشاورزان در این زمینه طلبکارند.
رییس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: با پیگیری های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رییس جمهوری نیز پیگیر تامین و پرداخت این مبالغ به کشاورزان است و تاکید داریم کشاورزان در این زمینه نگران نباشند.
وی افزود: تاکنون ۷۷۵ میلیارد ریال بابت خرید حمایتی زعفران به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

پیگیری پرداخت مطالبات زعفرانکاران در حال انجام است
Scroll to top