پیش بینی بازار زعفران
بانزدیک شدن به پایان سال ازیک سواحتمال کمبود نقدینگی رجود خواهد شد هرچند باقیمت های فعلی زعفران این کمی نقدینگی محسوس و ملموس نخواهد بود واز سو دیگر سفارشات شب عید هم افزایش پیدا می‌کند واین احتمال هست بازارها تا عید به همین وضعیت باقی بماند از طرفی با انتخاب نمایندگان اصولگرا وانقلابی در منطقه خراسان ازجمله مهندس صفایی «گناباد»دکتر زنگنه «تربت حیدریه »دکتر اسحاقی «قاین»محتمل به نظر می‌رسد پس از شکل گرفتن مجلس یازدهم با پیگیری این عزیزان سخت گیری های بانک مرکزی کمتر شده و شاهد رونق صادرات ورضایت صادرکنندگان زعفران خواهیم بود

پیش بینی بازار زعفران
Scroll to top