تولید زعفران در جهان

زعفران در نقاط مختلف جهان انجام می شود. بعد از ایران در کشورهای افغانستان و هند و مراکش، اسپانیا و چین نیز انجام می شود.
طبق آمار و گزارش وزارت امور خارجه ، کل تولید جهانی زعفران در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۵۱ تن بوده است که ۸۹٫۵ درصد از آن به ایران اختصاص دارد.

بر این اساس رتبه اول تولید زعفران جهان مربوط به کشورمان با حدود ۴۰۴ تن در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸) است که سهم ۸۹٫۵ درصدی از کل تولید جهانی را به خود اختصاص میدهد. بعد از کشورمان دو همسایه شرقی یعنی افغانستان وهند با ۲۰ و ۱۷ تن قرار دارند. بعد از آن شمال اآفریقا و جنوب اروپا یعنی کشورهای مراکش و اسپانیا قرار دارند. مراکش با تولید ۷ تن در سال جز کشورهای پیشرو در این حوزه در منطقه خود است. چینی ها هم فقط یک تن تولید دارند و بعد از ان آذربایجان و ایتالیا قرار دارند که هر دو کمتر از یک تن در سال تولید دارند.

ولید زعفران در افغانستان با وجود رشد سریع هنوز به ۵ درصد تولید جهانی هم نرسیده است. برخی میگویند که تولید زعفران در افغانستان نهایتا تا ۸۰ تن قابل افزایش است و ظرفیت نهایی تولید این کشور بیش از ۸۰ تن نیست.
در چین نیز با وجود تبلیغات بسیار، فقط حدود ۱ تن زعفران در سال تولید میشود!
البته درباره آمار فعلی تولید زعفران در افغانستان هم اطمینان بالایی وجود ندارد. اینجا بیشتر بخوانید.
برخی می گویند تبلیغات زیاد چینی ها در خصوص گسترش کشت گلخانه ای در این کشور، برای این است که بتوانند، زعفران وارداتی از ایران را به نام خودشان بازصادرات کنند!

تولید زعفران در جهان
Scroll to top