استاندارد اجباری زعفران تیر خلاص به پیکر نیمه جان بازار زعفران

درحالی که بازار زعفران در بدترین وضعیت ممکن خود قرار گرفته زیرا تحریم های جهانی از یک طرف سخت گیری های بانک مرکزی از طرف دیگر و همچنین ورود کرونا به کشور همه دست به دست هم داده اند تا کسادی سایه شوم خویش را براین بازار بگستراند به همه اینها باج خواهی مافیا زعفران اضافه شده واعلام استاندارد اجباری زعفران بافشار صاحبان زروزو در کنار سکوت مرگبار نمایندگان منطقه برادارره استاندارد می‌تواند تیر خلاص را بر پیکر این قامت خمیده ونیم جان بزند وزخمت کشاورزان را تقریبا به هیچ تبدیل کند اکنون وقت آن فرا رسیده نمایندگان منتخب خراسان به داد مظلوم ترین قشر منطقه یعنی کشاورزان برسند

استاندارد اجباری زعفران تیر خلاص به پیکر نیمه جان بازار زعفران
Scroll to top